Søkeresultat på

-


Loading...

ENERGI, KLIMA OG MILJØ

 

Reduksjon av klimagassutslepp og tilpassing til forventa klimaendringar er vår tids store utfordring. Vestlandsrådet tek sikte på å bidra til at aktuelle tiltak vert samordna og at det vert utvikla og lagt til rette for ny fornybar energi.

Vi vil:

  • Politisk påverke og prioritere beredskap, ureining og utslepp lang kysten vår samt arbeide for regionale tiltak for klimatilpassing innanfor området
  • Utvikle, profilere, posisjonere og påverke rammevilkåra for energiregionen
  • Koordinere den politiske innsatsen i høve felles miljøutfordringar
  • Sikre god forvaltning av miljøfeltet og strandsona
  • Styrke kompetanse-/FOU-miljøa innan energi, klima og skred på Vestlandet
  • Andre saker innan innovasjon og næring, kystressursforvaltning, energi og klima


For spørsmål i denne samanheng:

Kontaktperson

Ole Inge Gjerald
Sogn og Fjordane fylkeskommune
ole.inge.gjerald@sfj.no
408 57 025