Søkeresultat på

-


Loading...

Vestlandsrådet og internasjonalt arbeid

Vestlandet er internasjonalt orientert. Verdiskapinga i Vest-Noreg er vesentleg for landet si valutainntening. Kulturelt og historisk er det tette band til nordiske granneland og til nærområda rundt Nordsjøen.


Regionane i Europa gjennomfører i aukande grad utviklingsoppgåver saman på tvers av landegrenser gjennom europeiske program. Vestlandsrådet er aktiv i dette arbeidet. Kvart av medlemsfylka har eit breitt internasjonalt engasjement og har eit samarbeid der dette er naturleg.


Ved å samordne engasjementet vil Vestlandet ha større tyngde i høve resten av Europa. Vestlandet vil også framstå som meir interessant samarbeidspartnar ved å stå samla. Særleg er det viktig å arbeide saman knytt til dei store felles utfordringane i Nordsjøområdet.

Vi vil:

  • Styrke regionane si stilling innan EU samarbeidet
  • Etablere tettare samarbeid i Norden
  • Aktivt styrka den politisk deltakinga i internasjonale organisasjonar og stå samla i internasjonale fora
  • Hevde Vestlandet sine interesser og påverke nasjonale styresmakter
  • Andre saker innan internasjonal satsing


I tillegg til måla skissert i  plattforma for Vestlandsrådet, er det ønskjeleg at arbeidsgruppa for internasjonalt arbeid også speler ei viktig rolle som ein sentral møteplass for å presentere aktuelle problemstillingar knytt til internasjonalt arbeid på Vestlandet.

Det er etablert ei arbeidsgruppe med representantar frå kvar fylkesadministrasjon, som i dette vil vere internasjonal-/regionalvadelingane. 


Kontaktperson 2019

Geir Sør-Reime
Rogaland fylkeskommune
geir.sor-reime@rogfk.no
918 84180