Søkeresultat på

-


Loading...

Kultur

Norsk kulturpolitikk er i dag sentralistisk og statleg. Visjonen er derfor at ein no maktar å etablere ein eigen sjølvstendig regional kulturpolitikk i samarbeid mellom fylkeskommunane på Vestlandet. Får ein dette til, vil det vere ei nyskaping i norsk kulturpolitikk.
 

Vi vil:

  • Vestlandsrådet skal arbeide for å etablere ein eigen sjølvstendig regional kulturpolitikk i samarbeid mellom fylkeskommunane på Vestlandet.
  • Vestlandsrådet vil også arbeide for å etablere nye og spanande kulturtiltak og institusjonar på Vestlandet.
  • Politisk motverke ei sentralisering av kulturpolitikken
  • Politisk arbeide for å få fleire større kultursatsingar til regionane
  • Arbeide for FOU-/kompetanseutvikling innan kulturfeltet
  • Andre saker innan kultur

I tillegg til måla skissert i den nye plattforma for Vestlandsrådet, er det ønskjeleg at arbeidsgruppa også speler ei viktig rolle som ein sentral møteplass for å presentere aktuelle problemstillingar knytt til kultur og kulturpolitikk på Vestlandet.

Det er etablert ei arbeidsgruppe med representantar frå kvar fylkesadministrasjon, fortrinnsvis kulturavdelingane. Det er avgjerande at deltakarar sikrar best mogeleg forankring (politisk gjennom sektorvise planar i eigne fylkesting og i administrasjonen) og har høve til å gjere raske og sjølvstendige avgjersle. 
 

Kontaktperson

Ingebjørg Erikstad
Sogn og Fjordane fylkeskommune
ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941